fot. Pixabay.com

W piątek, 31 maja upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. – przypomina urząd miasta. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania tej opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 31 maja, można jeszcze dopełnić tej czynności przez 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 proc. opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego urzędu dzielnicy m.st. Warszawy. W urzędach dzielnic opłatę można wnieść najpóźniej do piątku, 31 maja.

W przypadku dokonywania opłaty za pośrednictwem banku, za termin dokonania opłaty uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew ma rachunek z kwotą wystarczającą na pokrycie opłaty.