Głos Przedsiębiorcy to portal działający w ramach strony biznes.gov.pl. Za jego pośrednictwem polscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje propozycje zmian w prawie, które mają eliminować bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Ze strony mogą korzystać wszyscy. Inicjatywy poddawane są weryfikacji i analizie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Federację Przedsiębiorców Polskich. Dlaczego warto skorzystać z takiej możliwości? Głos Przedsiębiorcy to nie tylko forum do dyskusji w Internecie, ale faktyczny kanał komunikacji z organami administracji rządowej. W ten sposób przedsiębiorcy mogą zgłaszać merytoryczne propozycje zmian, które następnie są analizowane. Za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy udało się doprowadzić m.in. do możliwości składania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach podatków za pośrednictwem serwisu internetowego. Wcześniej przedsiębiorcy musieli pokonywać niedogodności związane z załatwianiem tej kwestii w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Skarbowym.

– To faktycznie funkcjonujące narzędzie, kilkanaście z zaproponowanych pomysłów zostało już wdrożonych. Kolejnych 30 inicjatyw jest obecnie przedmiotem konsultacji z poszczególnymi resortami – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich – Propozycje zmian zgłaszane przez przedsiębiorców są odbiciem spraw, które najbardziej ich interesują i są najczęściej wskazywane jako przeszkody w prowadzeniu biznesu. Przede wszystkim dotyczą one składek na ubezpieczenie społeczne. Dla firm, które przechodzą trudności i zmagają się z osłabieniem popytu na ich towary i usługi, odprowadzanie stałych sum do ZUS-u niezależnie od efektu finansowego działalności jest szczególnie trudną sytuacją. Pojawia się także wiele innych kwestii. Często są to problemy natury technicznej – dotyczące drobnych poprawek w niektórych ustawach, które często zostają przeoczone przez urzędników. Z perspektywy przedsiębiorców w znaczący sposób utrudniają prowadzenie działalności. Sygnały o zmianie pewnych zapisów są więc bardzo cennym i użytecznym sygnałem dla rządu. Głos Przedsiębiorcy pozwala na wprowadzanie szeregu drobnych, technicznych korekt – których suma składa się na istotną poprawę i eliminację barier dla przedsiębiorców – zaznaczył Kozłowski.